COVID-19: सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धि सूचना
अनलाइन कक्षा गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ( SoS / SoE )