COVID-19: अत्यन्त जरुरी सूचना
भौतिक परीक्षामा सामेल हुने परीक्षार्थीलाई कोभिड–१९ खोप लगाउनेबारे सूचना