COVID-19 (Phase II): काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्य सम्बन्धि सूचना
COVID-19 (Phase II): काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रशासनिक सेवा संचालन सम्बन्धि सूचना