COVID-19 (Phase II): काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रशासनिक सेवा संचालन सम्बन्धि सूचना